Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot groepsarrangementen georganiseerd door Stadsarrangement, gevestigd aan de Lekerweg 72 te Wijdenes, hierna te noemen Stadsarrangement.

ARTIKEL 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
- Stadsarrangement: de medewerkers van Stadsarrangement alsmede het bedrijf gevestigd te Wijdenes (KvK nummer 61796050);
- Klant: de wederpartij van Stadsarrangement, waarvoor Stadsarrangement een uitje organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon;
- Deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant.
- Uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door Stadsarrangement aan de klant is aangeboden.

ARTIKEL 2: Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de klant mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) Stadsarrangement heeft laten weten definitief te willen boeken. Hierdoor gaat de klant een mondelinge overeenkomst aan. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de klant een email stuurt naar Stadsarrangement waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken.
2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep of de overeenkomst aan gaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 3: Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Stadsarrangement zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stadsarrangement het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stadsarrangement aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stadsarrangement worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stadsarrangement zijn verstrekt, heeft Stadsarrangement het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
3.4 Stadsarrangement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stadsarrangement is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stadsarrangement kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Klant vrijwaart Stadsarrangement voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

ARTIKEL 4: Betaling

4.1 De betaling van het verwachtte totaalbedrag van het uitje dient voor de datum van het uitje te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. De klant ontvangt hiervoor bij de bevestiging een factuur.
4.2 Nadat het uitje heeft plaats gevonden ontvangt de klant een eindafrekening. Deze betaling dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn, tenzij anders overeen gekomen.
4.3 Is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
4.4 Indien Stadsarrangement hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.
4.6 Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

ARTIKEL 5: Reserveringssom
5.1 In de gepubliceerde reserveringssom zijn alle in een uitje omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.
5.2 In de reserveringssom zijn niet inbegrepen:
a. Reserveringskosten à € 19,50 (excl. btw);
b. BTW, tenzij anders vermeld;
c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.
d. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-,ziektekosten-, en annuleringsverzekering;
e. Het vervoer per touringcar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen
5.3 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen per persoon.
5.4 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het programma. Stadsarrangement behoudt zich het recht voor om vóór het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

ARTIKEL 6: Wijzigingen door de deelnemer(s)
6.1 De reservering kan door de klant in overleg met Stadsarrangement gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is. Indien de klant besluit te kiezen voor een andere datum of andere inhoud van het arrangement wordt een bedrag van euro 100,- aan omboekingskosten in rekening gebracht. Indien Stadsarrangement annuleringskosten aan partijen dient te betalen als gevolg van deze wijziging worden deze annuleringskosten aan de klant doorberekend.
6.2 Indien de datum van het arrangement in een latere datum wordt gewijzigd gelden de oorspronkelijke betaaltermijnen van de reeds ontvangen facturen, tenzij anders overeen gekomen.

ARTIKEL 7: Annuleringen
7.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
a. annulering meer dan 6 weken voor bedoeld tijdstip 25% van de reserveringssom
b. annulering 6 - 3 weken voor bedoeld tijdstip 50% van de reserveringssom
c. annulering 3 - 1 week voor bedoeld tijdstip 75% van de reserveringssom
d. annulering binnen 1 week voor bedoeld tijdstip 100% van de reserveringssom
7.2 Annuleringen dienen schriftelijk per post of per mail en gedateerd te gebeuren.
7.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot uiterlijk een week voor het vertrek kosteloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast, tenzij dit anders met Stadsarrangement wordt afgesproken. Bij vermindering van het aantal personen heeft Stadsarrangement het recht de prijs per persoon aan te passen.
7.4 Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten, maar kan in overleg ook bij Stadsarrangement worden afgesloten.

ARTIKEL 8: Niet doorgaan van het programma/wijzigingen
8.1 Stadsarrangement behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, zoals een datumwijziging, indien hiertoe gegronde redenen bestaan of indien zich weersomstandigheden voordoen waardoor activiteiten niet verantwoord zijn of bij wijzigingen door een autoriteit.
8.2 Indien door omstandigheden door Stadsarrangement wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Stadsarrangement zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de klant.

ARTIKEL 9: Klachten
Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de eerste werkdag bij Stadsarrangement worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Stadsarrangement. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend, behoudt Stadsarrangement het recht deze niet ontvankelijk te verklaren.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid
10.1 Indien Stadsarrangement aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het uitje.
10.2 Door Stadsarrangement wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de het uitje. Stadsarrangement is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.3 Stadsarrangement aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een uitje niet kan doorgaan.
10.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.5 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden.
10.6 Schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 11: Begin- en eindtijd
De begin- en eindtijd van een uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het uitje aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal Stadsarrangement hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de klant.

ARTIKEL 12: Opschorting en ontbinding
12.1 Stadsarrangement is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Stadsarrangement ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
- klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
12.2 Voorts is Stadsarrangement bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stadsarrangement op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Stadsarrangement de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4 Stadsarrangement behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13: Overmacht
13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stadsarrangement geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stadsarrangement niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stadsarrangement worden daaronder begrepen.
13.3 Stadsarrangement heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stadsarrangement zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 jaar is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

ARTIKEL 14: Geschillen
14.1 De rechter in de vestigingsplaats van Stadsarrangement is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Stadsarrangement het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 15: Toepasselijk recht
15.1 Op elke overeenkomst tussen Stadsarrangement en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 16: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
16.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
16.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.